AKTUÁLIS AKCIÓK

Csobbanjon saját medencéjében idén nyáron!!! 
Kivitelezés akár 3 hét alatt!!!

Rendelje meg még ma! A befektetett összeg mindig visszatérül!
Növeli háza értékét, nem kell drága fürdőkbe járnia és költséges utazásokat tennie.
 Valósítsa meg saját otthonában a nyaralás és felejthetetlen élmények színterét!!!

FONTOS INFORMÁCIÓK:
- A nyeremény 2 db páros belépő a Debrecen Nagyerdőn megrendezésre kerülő Debrecen Drive-ra, melynek dátuma: 2024. 05. 25. 09:00
- A nyertesnek meg kell osztani nyílvánosan a nyereményjáték felhívásának bejegyzését és kedvelnie kell a Medence Generál Facebook oldalát!
- A nyereményjáték 2024. 02.22. – 2023.04.20. időtartamban járhat nyereménnyel. 

A Medence Generál - TG PROFI Kft. Facebook nyereményjáték szabályzat a 2024 Debrecen Drive rendezvényre vonatkozólag:

 1. A játék és a szervező:vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 • Jelen szabályzat az Medence Generál által kezelt, karbantartott Facebook oldalán futó üzenőfali nyereményjátékokra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

 • § A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználótermészetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
 • § Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • § Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • § A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • § A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • § Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • § A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete:

 • A játék időtartama: 2024. 02.22. – 2023.04.20.
 • Nyertesek száma: 2 fő
 • Nyeremény: Debrecen Drive 2024 - Szombat - Dátum: 2024. 05. 25. 09:00 - Párosjegy
 • Nyeremény: véletlenszerű sorsolással kiválasztott, az 2 db facebook oldalt kedvelő/lájkoló és nyereményjáték bejegyzését megosztó. Nyereménye: Debrecen Drive 2024 - Szombat - Dátum: 2024. 05. 25. 09:00 - Párosjegy
 • Sorsolás és eredményhirdetés: 2024.04. 21. vasárnap 19.00.
 • A játék menete:
 • Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Medence Generál Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Lájkolni kell a Medence Generál Facebook oldalát és megosztani nyilvánosan a játékra felhívó facebook bejegyzést.)
 • A nyerteseket, a bejegyzést megosztók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével. Aki nem kedvelte, lájkolta az oldalunkat sajnos nem nyerheti meg a nyeremény. 

4. Nyeremények, nyertesek:

 • A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
 • A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com.
 • A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül.
 • Pótnyerteseket hirdetünk.
 • A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 
 • § ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • § ha az értesítő levélre 1 munkanapon belül nem válaszol;
 • § ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • § egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • § egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • § jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 • § ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek

5. Nyertesek értesítése:

 • A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes nevét a Facebook oldalon is közzé tesszük. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése:

 • A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyereményt a Medence Generál az eredményhirdetéstől számított 3 munkanapon. belül e-mailben küldi ki a nyerteseknek.

7. A Szervező felelőssége:

 • A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem:

 • 8.1 Tájékoztatás
 • A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
 • 8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,
 • § hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • § feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra.
 • A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

9. Kizárás:

 • A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések:

 • A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Dátum: Debrecen, 2024.02.22.


Az akció részletei:

A termékek megrendelését a info@medencegeneral.hu email címen jelezheti felénk! 
Kérem tüntesse fel az e-mailben a következő adatokat: 
Természetes személy esetén: 
Név: Email cím: Szállítási cím: Telefonszám: 
Jogi személy esetén: Vállalkozás neve: Adószám: Székhely: Szállítási cím: Email cím: Telefonszám: 
Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. 
Az akcióban feltüntetett árak Debrecen területén és 25 km-es vonzáskörzetében érvényesek. Ettől távolabbi helyszínekre rendelés esetén távolságtól függően házhozszállítási díj kerül felszámításra. 
A beépítést igénylő termékek esetén tudunk adni külön árat a beépítés költségére a helyszíni adottságok figyelembe vételével. 
 A feltüntetett árak bruttó fogyasztó árak, melyek tartalmazzák az ÁFA-t. A fizetés módja: Banki átutlás 
 A Black Week Akciós árak érvényesek: 2023.11.17-30. ill. a készlet erejéig.

A MEGHÍRDETETT MEDENCÉK MŰSZAKI TARTALMA:

Építészet:

 • Medence kitűzése szintezéssel.
  10 cm kavics ágyazattal 20 cm vastag vasbeton alaplemez betonozással vasszereléssel zsaluzással.
  Hőszigetelt falazat készítése betonozással és vasszereléssel.
  Falazott felület utólagos simító tapaszolása élvédővel kompletten.
 • Zsalukő gépészeti akna építése medence mellett fedlappal, zsaluzással, vasszereléssel, falazással, betonozással.
 • Belső 1 méter széles egyenes lépcső kialakítással.

Fólia burkolat:

 • 1,5 mm vastag standard PVC medence fólia burkolat készítése peremen fólia bádog rögzítéssel és speciális ragasztással, geotextília béleléssel medence alján, folyékony fólia élkialakítással, sziloplasztozással.
 • Standard egyszínű alapszínek színminta szerint , választható színek :fehér, homok, világoskék, adria kék, sötét kék, világos szürke, antracit szürke, fekete, karibi zöld.
 • Csúszásmentes fólia burkolattal lépcsőkön.

Gépészet:

 • 1 db szkimmer elhelyezése
 • 1 db fenékürítő elhelyezése
 • 4 db befúvó elhelyezése
 • Alap és gépészeti aknán belüli csőszerelés idomokkal, csőtoldásokkal, ragasztásokkal és szakaszoló szerelvények beépítésével kompletten.
 • 1 db keringető szivattyú elhelyezése
 • 1 db homokszűrő tartály elhelyezése homok szűrőtöltettel
 • 1 db oldalsó 6 állású kezelőszelep elhelyezése
 • Gépészeti rendszer beüzemelése, üzempróba

Villanyszerelés:

 • Elektromos kapcsolószekrény elhelyezése
 • Áramvédő kapcsoló beépítése
 • Kismegszakítók beépítése
 • Időkapcsoló elhelyezése és programozása víz forgatás automatizálásához
 • Elektromos berendezések bekötése, üzempróbája

AZ AKACIÓ RÉSZLETEI:

 • Részletes műszaki tartalomért töltse ki árajánlat kérő űrlapunkat.
  ÁRAJÁNLATOT KÉREK!
 • Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze.
 • A kiírt árak nettó árak az ÁFA-t nem tartalmazzak.
 • Az akcióban feltüntetetett árak süllyesztett víztükrű medencékre érvényes, alap színekben lévő fólia burkolattal.
 • Az akcióban feltüntetett árak nem tartalmazzák a földmunka költségét és az esetleges közmű keresztezések miatti módosítások költségeit.
 • Az akcióban feltüntetett árak nem tartalmazzák az elektromos megtáplálás kialakításának költségeit a gépaknáig, illetve a gépek megfelelő működéséhez esetlegesen szükséges elektromos hálózat bővítésének költségeit.
 • Az akcióban feltüntetett árak csak az akcióban feltüntetett időtartamon belüli szerződéskötés esetén érvényesek.
 • Az akcióban feltüntetett árak a helyszíni terepviszonyok függvényében változhatnak!
 • Az akcióban feltüntetett árak Debrecen területén és 25 km-es vonzáskörzetében érvényesek. Ettől távolabbi helyszíneken távolságtól függően kiszállási díj kerül felszámításra.
 • Az akcióban feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges talajvíz miatti, átalakítások költségeit. 

A Medence Generál - TG PROFI Kft. Facebook nyereményjáték szabályzat:

 1. A játék és a szervező:vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 • Jelen szabályzat az Medence Generál által kezelt, karbantartott Facebook oldalán futó üzenőfali nyereményjátékokra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

 • § A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználótermészetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
 • § Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • § Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • § A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • § A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • § Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • § A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete:

 • A játék időtartama: 2023. 06.07. – 2023.06.30.
 • Nyertesek száma: 1 fő
 • Nyeremény: 1 db SSA 183 Bestway felfújható kosárlabda szett és 1 db 150180 D Aquacorrect induló vegyszer készlet.
 • Nyeremény: véletlenszerű sorsolással kiválasztott, az 1 db facebook oldalt kedvelő/lájkoló és nyereményjáték bejegyzését megosztó. Nyereménye: 1 db SSA 183 Bestway felfújható kosárlabda szett és 1 db 150180 D Aquacorrect induló vegyszer készlet.
 • Sorsolás és eredményhirdetés: 2023. június 30. péntek 19.00.
 • A játék menete:
 • Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Medence Generál Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Lájkolni kell a Medence Generál Facebook oldalát és megosztani nyilvánosan a játékra felhívó facebook bejegyzést.)
 • A nyerteseket, a bejegyzést megosztók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.

4. Nyeremények, nyertesek:

 • A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
 • A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com.
 • A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül.
 • Pótnyerteseket hirdetünk.
 • A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 
 • § ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • § ha az értesítő levélre 1 munkanapon belül nem válaszol;
 • § ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • § egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • § egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • § jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 • § ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek

5. Nyertesek értesítése:

 • A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes nevét a Facebook oldalon is közzé tesszük. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése:

 • A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyereményt a Medence Generál az eredményhirdetéstől számított 3 munkanapon. belül postázza a nyertesnek, amennyiben a személyes átvétel nem lehetséges.

7. A Szervező felelőssége:

 • A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem:

 • 8.1 Tájékoztatás
 • A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
 • 8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,
 • § hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • § feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra.
 • A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

9. Kizárás:

 • A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések:

 • A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Dátum: Debrecen, 2023.06.07.10 % KEDVEZMÉNY 
KIVITELEZÉSRE

2022. március 15.-ig történő szerződéses megrendelés esetén! 

Előzetes helyszíni felmérés és egyedi igények megismerése után készítjük el végleges árajánlatunkat. A Megrendelővel egyeztetett határidők és a szerződésben meghatározottak szerint végezzük el a kivitelezési munkákat.  


20 % KEDVEZMÉNY
rendszeres medencetisztásra

Amennyiben minket tisztel meg bizalmával és mi építhetjük meg önnek álmai medencéjét rendszeres medencetisztítás árából 20 % állandó kedvezményt biztosítunk. 

Kiszállás alatt elvégzett munkafolyamatok:

 • Mechanikus tisztítás kézi háló segítségével
 • Porszívózás
 • Szűrők tisztítása és átmosatása
 • Vegyszer adagolás
  (Vegyszerek anyag árát nem tartalmazza)
 • PH érték beállítása